تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּایـن روزهــــا ...

نہ حوصلـه ے دوسـت داشتــن دارم

نہ مے خواهـــم ڪسـے دوستـــــم داشتـہ باشد

ایـטּ روزهـــا ســـــردم ...

مثـل دے , مثـل بهمـــــטּ, مثـل اسفنــــــد

مثـل ایـטּ زمستـــ ـــان

احســـاسـم یـــخ زده

آرزوهـــــایـم قندیـــل بستــه

امیــــــدم زیــر بهمــטּ ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــטּ شـده

نہ بہ آمـــــدטּ ڪسے دل خوشــم

و نہ از رفتـــــטּ ڪسے غمگیــن

ایـن روزهـــا پــُر از سڪـــــــــوتـم

سڪــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتے پُـــر از فریـــــاد...

тαɢε:

نظرات() چهارشنبه 18 دی 1392 10:24 ق.ظ Łє¡ℓα7

یلــ♥ــدا یعنے یادماטּ باشد کہ زندگے آنقدر کوتاه استــــ

کـــہ یکـــــ دقیقہ بیـــشتر با هم بودטּ را

بایــد جشــטּ گرفتــــ...


  ~~✿ یلــــــــدا مبــ ـــارکــــ  ✿~~тαɢε:

نظرات() یکشنبه 1 دی 1392 01:16 ق.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ